X
تبلیغات
رایتل

امــــــــروز :
وبلاگ وکــــــالــــت
وکالت و کارشناسی ارشد حقوق
ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

http://padshah.persiangig.com/Well%2520Come.gif


 وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت  وبلاگ وکــــــالت

http://s3.picofile.com/file/7504314836/banner1.gif


تابلو اعلانات سایت


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 15 آبان 1391

همة اشتباهات داوطلبان آزمون وکالت

مقدمه:

آزمون وکالت در تاریخ 19/80/91 در کانون های مستقل سراسر کشور به صورت همزمان و یک مرحله ای برگزار خواهد شد.

حدود 00888 نفر در آزمون امسال برای 2362 سهمیه پذیرش به رقابت خواهند پرداخت. همانطور که در یادداشت های قبلی نیز 

به آن اشاره گردید در بهترین حالت حدود 98/888 نفر از آمادگی قابل قبولی برخوردار هستند لیکن سایر داوطلبان به دایل 

مختلف به سطح آمادگی مورد نظر نرسیده و عماً شانسی برای موفقیت نخواهند داشت.

حال در گروه اول تعداد محدودی از داوطلبان از کیفیت علمی برتری نسبت به سایرین برخوردار هستند لیکن بخش قابل توجهی از 

آنها از نظر علمی تقریباً نزدیک به یکدیگر هستند و تفاوت ایشان در ))اشتباه کردن(( است. به عبارت دیگر سطح سواد و معلومات 

این افراد و زحمات و تاش هایی که برای موفقیت داشته اند تقریباً هم سطح و نزدیک به یکدیگر است لیکن گروهی از آنها نسبت 

به سایرین مرتکب ))اشتباهات کمتری(( می شوند و در یادداشت بعدی تحت عنوان ))استراتژی و مدیریت روز آزمون وکالت(( تمام 

اقداماتی که برای موفقیت داوطلبان ازم است را بیان خواهیم نمود.

بخش اول ( اشتباهات داوطلبان تا روز قبل از برگزاری آزمون

در روزهای پایانی آزمون وکالت ممکن است داوطلبان مرتکب اشتباهاتی گردند. این اشتباهات در حوزه های مختلف ممکن است 

صورت پذیرد که آنها را به ترتیب بررسی خواهیم نمود:

الف. تغییر در برنامه ریزی

اصواً هر داوطلبی که با هدف قبولی در آزمون وارد این عرصه شده است طبق یک ))برنامه منظم و هدفمند(( عمل نموده است و 

از قبل برای ))روزهای پایانی(( منتهی به آزمون برنامة جامع و مدونی را پیش بینی نموده است. حال ممکن است بدلیل کمبود 

زمان یا استرس و اضطراب نزدیک شدن به آزمون ناخودآگاه داوطلب، برنامة مطالعاتی خود را تغییر دهد. این تغییر می تواند در 

مسیر ))مثبت(( یا ))منفی(( قرار بگیرد.

1- تغییر ))مثبت((

داوطلب متاسفانه به دلیل غیر قابل پیش بینی و خارج از برنامه ای موفق به اتمام برنامه مصوب خود نمی گردد. حال اگر بخواهد 

همان برنامه را ادامه دهد ممکن است به نتیجة دلخواه خود نرسد. به همین دلیل او در یک ))چرخش مناسب(( مسیر مطالعاتی 

خویش را تغییر داده و با استفاده از منابعی که از قبل آماده نموده یا به طرقی در اختیار وی قرار گرفته است به مرور و جمع بندی 

مطالب مهم تر می پردازد.

توجه: در یادداشت ))2 گام مهم تا موفقیت در آزمون وکالت(( و در توضیحات مربوط به گام پنجم، برنامة جامعی ویژة هفته پایانی 

تعریف و تدوین شده است که اجرای آن بسیار مفید و سودمند خواهد بود.2- تغییر ))منفی((

داوطلب طبق یک برنامه ریزی هدفمند و منسجم عمل نموده است لیکن به دایلی چون مشاورة غلط، استرس و اضطراب آزمون، 

ناتوانی در پاسخگویی به برخی سواات، تقلید از دوستان و سایر رقبای خود و ...... به ناگاه ))برنامة موجود(( را متوقف نموده و 

مسیری را آغاز می نماید که در ذهن و فکر او قباً وجود نداشته است و همین مساله باعث می گردد داوطلب نتواند با فضای جدید 

خود را تطبیق دهد و متاسفانه ))ذهن(( او قفل خواهد شد و توان ادامة مسیر را از دست خواهد داد.

توجه: یکی از دایلی که در یادداشت های علمی قبل، برنامة مطالعاتی داوطلبان از هفته های قبل اعام شده و به تدریج نیز به 

صورت هفتگی مجدداً اعام می شد همین مساله است. در واقع ))ذهن(( انسان باید نسبت به عملی که قرار است انجام بدهد 

شناخت و آگاهی قبلی داشته باشد. در اینصورت ))مغز(( بهتر عمل می کند و سایر اعضاء نیز ))فرمانبری(( مطلوبی خواهند داشت.

نتیجه: تغییر ناگهانی ))برنامة مطالعاتی(( و عدم آمادگی روحی و ذهنی داوطلب در تطبیق با فضای موجود، ضربة سهمگینی بر 

))آرامش و تمرکز فکری(( او وارد می آورد و همین امر موفقیت داوطلب را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ب. عدم رعایت بهداشت، سالمت و تغذیه مناسب

1- بهداشت و سالمت

در اینجا مقصود، بهداشت و سامت ))جسم(( و ))روان(( است که هر کدام در موفقیت داوطلب بسیار مهم است. در روزهای پایانی 

داوطلب از هر گونه اقدام یا فعل یا ترک فعلی که به نحوی سامت ))جسم و روان(( او را به مخاطره می اندازد باید پرهیز نماید. به 

همین دلیل پیشنهاد می گردد در روزهای باقیمانده داوطلب :

یک. با توجه به تغییر فصل و شرایط جوی، از سامت جسم خود مراقبت کنید. ابتاء به بیماریهای فصلی بدترین اتفاق ممکن در 

این روزهاست.

دو. از معالجه یا درمان های غیر ضروری خودداری نماید. مثاً جراحی زیبایی یا مداوای بیماری کهنه به زمان دیگر موکول شود.

سه. از حضور در محل های گروهی که احتمال دارد سامت وی را به خطر اندازد، خودداری کند.

چهار. عیادت از افراد بیمار را به زمان دیگری موکول نماید.

پنج. از هر گونه درگیری، بحث، مجادله که به نوعی سامت جسمی یا روحی او را تهدید می کند، دوری کند.

شش. حل مسائل و اختافاتی را که با آن درگیر است را به زمال دیگری واگذار نماید.

هفت. از هر گونه مسافرت یا تفریحات سنگین مثل کوهنوردی، موتورسواری، اسکی و ..... خودداری کند.

هشت. از درگیر شدن با مسائل جدید مربوط به خود یا خانواده ، خودداری کند و خانواده های محترم نیز بهتر است با وی 

همراهی نمایند.2- تغذیه

هر فردی برای حفظ بهداشت و سامت خود باید ))تغذیه(( مناسب داشته باشد. منظور از تغذیه الزاماً مصرف غذاها یا میوه های 

گران نیست بلکه مصرف حداقل های آنها و خصوصاً پرهیز از مصرف بسیاری از آنهاست.

بنابراین داوطلب :

9- باید سعی کند مواد ازم غذایی را طبق استانداردهای موجود به بدن خود برساند. تغذیه مناسب در افزایش توان یادگیری و 

تمرکز کافی بسیار اهمیت دارد.

2- ترجیحاً از حضور در رستوران ها و فست فودها خودداری کند. ابتاء به مسمومیت غذایی در این دوران بسیار دردناک است.

6- از آنجائیکه داوطلب در اضطراب ناشی از آزمون به سر می برد، تناول برخی مواد غذایی سنگین موجب اختال در سیستم 

گوارشی و عدم هضم مواد مذکور و در نهایت بیماری چند روزه او خواهد شد.

0- تجربه کردن و تست مواد غذایی جدید اکیداً ممنوع است.

5- مصرف غذاهای سبک خصوصاً میوه و سبزیجات را در دستور کار خواهد قرار دهد.

3- از مصرف مواد غذایی یا نوشیدنی هایی که ))خواب آرام(( او را مختل و آرامش فکری او را بر هم می زند، خودداری کند.

نتیجه: عدم توجه به ))بهداشت، سامت و تغذیه(( باعث بیماری یا ضعف قوای جسمانی داوطلب شده و همین امر بر ))قدرت 

تمرکز(( داوطلب تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ج. فقدان مدیریت زمان

هفته پایانی برای داوطلبان آزمون بسیار مهم ارزشمند است. بنابراین داوطلب باید بیشترین ساعات ممکن در روزهای باقیمانده را 

به مطالعه منابع اختصاص دهد. بنابراین اگر داوطلب :

9- شاغل است، از محل کار خود مرخصی بگیرد.

2- دانشجوی مقطع تحصیات عالی است، از رفتن به دانشگاه خودداری نماید.

6- در حال نگارش رسالة تحصیلی خود است، آن را متوقف نماید.

0- خانه دار یا دارای فرزند است از اعضای خانواده )همسر، پدر، مادر و ...( تقاضای کمک و همراهی داشته باشد.

5- اگر به غیر از آزمون وکالت ، کار یا مسوولیت دیگری بر عهدة اوست در صورت امکان تا پایان آزمون وکالت انجام آن را معلق 

کند.

3- از پذیرش هر گونه تعهد یا مسوولیت جدید خودداری نماید.نتیجه: عدم استفاده از حداکثر ساعات ممکن در هفته پایانی و به همراه داشتن مسائل و مشکات جانبی، قدرت یادگیری و تمرکز 

و آرامش فکری داوطلب را زائل و اعتماد به نفس او را کاهش می دهد.

د. غفلت از توانایی ها

در روزهای پایانی عموماً داوطلبان با معضلی به نام ))ناتوانی و ضعف علمی خود(( روبرو هستند. ناخواسته داوطلب تمام ویژگی ها و 

توانایی های علمی خود را به فراموشی سپرده و فقط تصویر ))نواقص و ضعف های احتمالی اش(( در ذهن او نقش می بندد. گویی 

در این مدت او هیچ تاشی نکرده و زحمتی نکشیده است. اگر او فراموش کرده به ناچار مجدداً به وی یادآوری می نماییم که :

9- جزوات و منابع ارزشمند کاسی یا آموزشی را بارها مرور کرده است.

2- قوانین و آراء وحدت رویه را به انحاء مختلف خوانده است.

6- به تعداد ازم تست ها را مرور کرده و نکات مندرج در آن را دریافته است.

0- احتمااً در کارگاههای نکته و تست شرکت نموده است.

5- بسته طایی، بسته جامع و جزوه موفقیت را مطالعه کرده است.

3- از راهنمایی ها و مشاوره های ازم برخوردار بوده است.

نتیجه: انجام نیمی از اقدامات فوق نیز ضامن موفقیت داوطلب است. اگر داوطلب توانایی ها و داشته های علمی خود را نادیده 

بگیرد یا آن را کم ارزش بشمارد یقیناً از قدرت و اعتماد به نفس کافی محروم خواهد شد.

ه. عدم تدارک مناسب برای روز آزمون

ممکن است داوطلب تمام آنچه را که برای موفقیت ازم است انجام داده باشند. او ماهها در کاسهای آمادگی حاضر بوده، در آزمون 

های آزمایشی شرکت نموده، منابع و جزوات مختلف را مطالعه کرده و در کارگاههای تخصصی شرکت داشته و هیچ یک از 

مشکات و اشتباهات فوق الذکر را نیز مرتکب نشده است لیکن در گام آخر، با سهل انگاری و کم توجهی موفقیتی را که حق مسلم 

خود بوده به راحتی از بین می برد. به همین دلیل به کلیه داوطلبان توصیه می شود، برای روز آزمون تدارک و برنامه ریزی مفصل 

و جامعی داشته باشند و در غیر اینصورت ممکن است زحمات آنها هدر رود. برای اطمینان از عدم ارتکاب چنین اشتباهی داوطلب 

باید :

9- ابزار و امکانات ازم برای حضور در جلسه آزمون را فراهم آورد.

2- اگر در شهر دیگری قرار است آزمون بدهد، وضعیت سفر و اقامت و اسکان خود را قباً مشخص نماید.

6- آگاهی از شرایط جوی و آب و هوایی شهر محل آزمون بسیار مهم است.0- نحوة حضور در محل آزمون را از قبل هماهنگ نماید.

5- اگر شرایط خاصی برای حضور وی در آزمون ازم است، آنها را نیز فراهم نماید.

3- برای زمان رفت، حضور در محل جلسه، نحوة استقرار در محل، چگونگی پاسخگویی به سواات و خروج از جلسه آزمون برنامه 

ریزی داشته باشد.

نتیجه: بی برنامگی و فقدان آینده نگری، موجب استیای ترس و نگرانی بر داوطلب شده و قدرت و توان علمی وی را کاهش 

خواهد داد.

و. از دست دادن آرامشو خونسردی

در روزهای پایانی ))آرامش(( و ))خونسردی(( بزرگترین یاور و حامی داوطلبان است. به همین دلیل از کلیه اقدامات و حرکاتی که 

به نحوی ))آرامش(( داوطلب را برهم زند باید خودداری شود. در توضیحات گذشته به مواردی که ))آرامش(( را مختل می کند 

اشاره شده است لیکن برای ))کنترل آرامش(( به داوطلبان توصیه می گردد:

9- طبق برنامه ریزی صورت گرفته، مطالعه کنند و از هرگونه فشار و استرس بی دلیل دوری گزینند.

2- اگر ذهن آنها مشوش و بر هم ریخته است، مطالعه را متوقف کرده و پیاده روی نمایند.

6- از وضعیت علمی موجود خود ))احساس رضایت(( کنند و افسوس گذشته را نخورند.

0- با دیدی واقع بینانه توانایی های خود را معین کرده و از خود انتظارات معقوانه داشته باشند.

5- کوچک شمردن مسائل پیش رو )مثل آزمون وکالت( باعث آرامش فکر است.

3- روزانه حداقل 95 دقیقه سکوت نمایند. سکوت عصارة آرامش است.

7- آهسته غذا خوردن و جویدن ، باعث تجدید قوای فکری و آرامش است.

0- با آرامش صحبت کردن، ضربان قلب کمتر می زند و همین امر باعث آرام شدن ذهن و فکر خواهد بود.

1- شاد کردن دیگران باعث آرامش است خصوصاً پدر، مادر، همسر و فرزند.

98- مرور لحضات زیبا و رویایی زندگی  به طور مستمر موجب آرامش است.

نتیجه: هر گونه عمل و اقدامی که منجر به برهم خوردن آرامش داوطلب تا روز برگزاری آزمون گردد یقیناً ))اشتباه بزرگی(( است 

که ممکن است توسط داوطلبان صورت بگیرد.بخش دوم( 11 کلید طالیی برای موفقیت

1- یاد خدا مایة آرامش

آسمانها به خدا گفتند: خدایا ما تنهائیم و خدا برای آنها ))ستاره ها(( را آفرید.

))ستاره ها(( به خدا گفتند: خدایا با این همه زیبایی در دیدن، کسی را برای دیده شدن نداریم و خداوند ))انسان(( را آفرید.

سپس خداوند ))زیبایی(( ، ))دوست داشتن(( و ))عشق(( را آفرید.

پس از آفرینش تمام موجودات و رفع کاستی ها نوبت به ))انسان(( رسید که ادعای کمبود و کاستی نمود.

پس به خداوند متعال گفت: خدایا من تنها هستم. اما این بار خداوند هیچ خلقتی نداشت و در جواب ))انسان(( به وجود مطلق و 

ابدی خود اشاره کرد. پس تنهایی ))انسان(( فقط با همراهی ))خداوند(( کامل است و یاد او مایه ))آرامش(( است.

2- معنای موفقیت

موفقیت یعنی از ناممکن ها ، ممکن ساختن

موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و عدم تکرار آن

موفقیت یعنی با شرایط مختلف ، خود را وفق دادن

موفقیت یعنی خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها

موفقیت یعنی حفظ خونسردی در شرایط دشوار

موفقیت یعنی صبور بودن

موفقیت یعنی تکیه گاه بودن برای دیگران

موفقیت یعنی درس گرفتن از تجربة موفق دیگران

موفقیت یعنی با آرامش زیستن

3- رمز موفقیت

رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی دانند. بسیاری از ناکامی های زندگی نصیب کسانی شده است که هرگز 

متوجه نشدند چقدر به موفقیت نزدیک بودند هنگامی که دست از کار کشیدند.4- ماهیت انرژی مثبت

انرژی مثبت اساساً همان چیزی است که تصور درستی از آن داریم یعنی همان نور، خوبی، امیدواری، صبر و .... .

وبه همان اندازه، انرژی منفی همان چیزی است که تصویری درست از آن نداریم یعنی تاریکی، بدی، یأس و ناامیدی.

هر چیز مثبت، مثبت خود را جذب می کند و هر چیز منفی، منفی خود را. افکار مثبت به اتفاقات مثبت و افکار منفی به اتفاقات 

منفی و بد منجر خواهد شد. پس فکر پیروزی، به موفقیت و فکر شکست، به ناکامی ختم خواهد شد.

5- نیمة پر لیوان

رفتار خود شخص نقش بزرگی در موفقیتش دارد. دیدگاه شما نباید همانند افراد شکست خورده باشد. خوب است که پیشرفت ها و 

دستاوردهایی را که در راه آنها تاش می کنید را برای خود مجسم کنید. همیشه نیمة پر لیوان را ببینید. مردم هم همیشه از افراد 

مثبت و موفق تبعیت می کنند نه منفی بافان.

6- برای تقویت روحیه

9- خود را بشناسید.

2- به خود ارزش بدهید و به خودتان اعتماد داشته باشید.

6- از افراد منفی دوری کنید.

0- مثبت فکر کنید.

5- ورزش همراه با رژیم غذایی مناسب، روحیه را شاداب نگه می دارد.

3- بخشی از اوقاتتان را تنها بگذرانید.

7- به دیگران کمک کنید و بگذارید دیگران هم به شما کمک کنند.

0- تا حد توانتان تاش کنید و عقب نشینی نکنید.

7- قدرت تمرکز و روحیه شکست ناپذیری

توانایی در تمرکز فکر، موجب موفقیت و تسلط شما بر موفقیت ها شده و کفایت و لیاقت شما را افزایش می دهد.میزان و معیار یک 

انسان در این است که تا چه حد ))تمرکز فکر دارد((. روحیه شکست پذیری، دشمن تمرکز فکر است. مغز شما تواناتر از آن چیزی 

است که فکر می کنید. ))عدم تمرکز(( را به خود تلقین نکنید بلکه همواره بگویید ))قدرت تمرکز فکر من در حال پیشرفت است.((

8- غنیمت لحظه ها

هر لحظه گنج بزرگی است که از دست دادن آن دردی است بزرگ. زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند و فراموش نکنید : 

دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه.9- استفاده صحیح از فرصت ها

فرصت ها هرگز از دست نمی روند. اگر شما از آنها استفاده نکنی کس دیگری این کار را خواهد کرد. فرصت ها با مُهری روی آنها 

که بیانگر ارزششان باشد نمی آیند. رمز دستیابی به موفقیت برای انسان در زندگی، مهیا بودن برای بهره مندی از فرصت هاست.

11- ارتباط سرنوشت با موفقیت

خالق سرنوشت شما، خودتان هستید و زندگی و سرنوشت شما با اندیشه های خودتان شکل می گیرد. خوب یا بد، موفق یا ناموفق، 

شاد یا اندوهگین و ... شما مسوول و پاسخگوی نتایج زندگی خود هستید.

یادداشت ))استراتژی و مدیریت روز آزمون وکالت(( در تاریخ 91/18/15 تقدیم خواهد شد.

همچنان منتظر حضور مثبت و موثر شما در نظر سنجی ها هستیم.

    

اگر تاکنون خدمات باشگاه وکالت 19 به دست شما نرسیده است به سایت موسسه مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کنید.
طبقه بندی:
ارسال توسط کاربر
آخرین مطالب

بزرگ مردان حقوق


دکتر ناصر کاتوزیاندکتر محمد حسین شهبازیمرحوم دکتر سید حسن امامیدکتر سید حسین صفائیدکتر مهدی شهیدیدکتر محمدجعفر جعفری لنگرودیدکتر عبدالله شمسدکتر ربیعا اسکینیدکتر محمود عرفانیمرحوم دکتر رضا نوربهادکتر ایرج گلدوزیاندکتر محمد علی اردبیلیدکتر هوشنگ شامبیاتیدکتر حسین میرمحمدصادقیدکتر محمد آشوریدکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

آرشیو مطالب
ترمینولوژی حقوق
وب سایت وکالت

طراح:s.b

جهت نمایش ترمینولوژی حقوق در سایت یا وبلاگ خود این کد را در قسمت تنظیمات یا ویرایش قالب وبلاگ یا سایت خود کپی کنید و ترمینولوژی حقوق را در سایت خود به نمایش در آورید....


دریافت کد ترمینولوژی برای قالبهای وبلاگ

پیوندها
روزشمار وکالت 93
زمان باقی تا آزمون وکالت 93 :

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ